Ouderactiviteiten


OUDERACTIVITEITEN
Wij vinden het fijn dat een ouder de kans krijgen om iets voor school te kunnen doen.
De ouder kan zich ook opgeven om eenmalig bij een activiteit of viering te helpen. Hiervoor hangt een activiteitenlijst bij de ingang van school.
Wij maken graag gebruik van de creativiteit en talent van elke individuele ouder. Een ouder kan zich aanmelden om een activiteit, samen met andere ouders en een leerkracht, te organiseren. Op deze manier kan een ouder actief worden, die geen tijd (zin) heeft aan vele vergaderingen, maar toch wel iets voor school wil doen. Bij de start van het schooljaar hebben we een activiteitenlijst. Op deze lijst kunt u als ouder aangeven waar u zou willen helpen. Dit kan dus op basis van beschikbaarheid, talent of interesse!! We willen zo ook veel ouders binnen school actief krijgen.
Ouders mogen ook altijd, in overleg, nieuwe activiteiten/vieringen inbrengen.
De activiteiten van de ouders voor de leerlingen betalen we van de ouderbijdrage. Denk daarbij aan schoolreisjes, feesten, activiteiten, enz. De administratie van school (juf Saskia) beheert de ouderbijdrage.
Voor meer informatie over de hoogte van de bijdrage en de bestedingen verwijzen we u naar ouderbijdrage.


Schoolreis

Elk schooljaar gaan alle leerlingen op schoolreis.
De locatie en datum van het schoolreisje verschilt per schooljaar.
Dit schooljaar 2023-2024 ziet de planning er als volgt uit:

Marconi en Madame Curie (groep 1 en 2)
Dit schooljaar gaan de groepen 1 en 2 van Marconi en madame Curie samen op schoolreis  
naar Hof van Eckberge op 25 juni 2024.
De kosten van dit schoolreisje bedraagt € 27,50,--

Franklin en Galvani, (groep 3 en 4)
De groepen 3 en 4 gaan samen op schoolreis naar Drouwenerzand op 13 juni 2024.
Kosten voor dit schoolreisje bedraagt € 35,-

Galvani, Franklin, Faraday, Volta en Edison, (groep 5 en 6)
Groepen 5 van Franklin, Galvani en Faraday en groep 6 van Faraday, Volta en Edison hebben een schoolreis met één overnachting.
We vinden het belangrijk dat de leerling een keer overnacht. 
Door de eerste overnachting doen beroep op de zelfredzaamheid van de leerling, tevens
is het een mooie voorbereiding op een langer schoolreisje in groep 7 en 8 van Edison, Volta en Faraday.
De leerlingen van groep 5/6 gaan op 10 juni 2024 naar de Bovenberg in Markelo.

Edison, Volta en Faraday (groep 7 en 8)
Groep 7 en 8, van Edison, Volta en Faraday gaat om het schooljaar naar één van de Nederlandse eilanden.
Dit schooljaar gaan de leerlingen naar Ameland van 21 mei 2024 t/m 24 mei 2024.
De kosten van deze schoolreis bedraagt €130,-
Volgend schooljaar gaan ze weer naar een mooie plek ergens in Twente!

Het schoolreisgeld kunt u overmaken op
betaalrekening NL66 RABO 0191 6807 61, t.n.v. stichting Consent, OBS De Uitvinding.

Indien u vragen en/of problemen heeft met de betaling, dan kunt u terecht bij de administratie of de directeur.

In Enschede kunt u, als u daarvoor in aanmerking komt, een beroep doen op stichting leergeld. 
Via de nieuwsbrief informeren wij ouders regelmatig over hoe dit werkt en welke bijdrage u mogelijk van stichting leergeld kunt ontvangen. zie ook www.leergeldenschede.nl 

Oudertevredenheidsonderzoek

In het voorjaar van 2022 heeft OBS De Uitvinding een Oudertevredenheidsonderzoek laten uitvoeren onder alle ouders. Bekijk de belangrijkste resultaten.

Oudertevredenheidsonderzoek.png
Pijl-wit-roze.png

Ga naar het volledige verslag

Continu Rooster

Wij werken met een continuerooster. Dit houdt in dat de kinderen tussen de middag op school blijven.

LESTIJDEN

Maandag  
8.30 - 14.30 uur

Dinsdag  
8.30 - 14.30 uur

Woensdag  
8.30 - 12.45 uur

Donderdag  
8.30 - 14.30 uur

Vrijdag    
8.30 - 12.45 uur


Vanaf 8.20 uur zijn de leerlingen en ouders welkom.

In de groepen 1 t/m 4 liggen boekjes, puzzels, reken- en taalspelletjes klaar die de ouder met hun kind mogen maken. Kinderen vinden het fijn om iets aan vader en/of moeder te laten zien en de ouder wordt betrokken bij het onderwijs / thema waar de leerlingen mee aan het werk zijn.

Vrije dagen / Vakantie

De school volgt de vakantieregeling die alle basisscholen in Enschede hebben afgesproken. Daarnaast zijn de leerlingen af en toe een dag(deel) vrij vanwege een studiedag voor de leerkrachten. De vakantieregeling ontvangt u in ieder geval aan het begin van het schooljaar. De studiedagen voor leerkrachten van ons onderwijsteam staan vermeld in de 'planning schooljaar 2022/2023'.

SCHOOLVAKANTIES 2023 - 2024
 
Herfstvakantie
ma. 23 oktober
t/m
vr. 27 oktober 2023
Kerstvakantie
ma. 25 december 2023
t/m
vr. 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie
ma 19 februari
t/m
vr. 23 februari 2024
Pasen 
vr. 29 maart Goede Vrijdag
ma. 1 april 2e Paasdag 2024
Meivakantie 
ma. 29 april t/m
vr. 10 mei 2024
Hemelvaart  
do. 9 en vr. 10 mei 2024
Pinksteren  
ma. 20 mei 2024
Zomervakantie
vr. 19 juli
t/m
vr. 30 augustus 2024

Klachtenregeling

Voor klachten over ongewenst gedrag op school kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten terecht bij een externe vertrouwenspersoon. De meest voorkomende vormen van ongewenst gedrag zijn: seksuele intimidatie, pesten, agressie en discriminatie. Daaronder vallen niet de klachten die betrekking hebben op onderwijskundige zaken, noch de klachten over de organisatie en inrichting van de school. Dit soort klachten worden direct met de betrokken leerkracht of directie besproken. Als er in die situaties, sprake is van klachten over de bejegening, worden ze wel door de vertrouwenspersoon in behandeling genomen. Binnen elke school is er een contactpersoon of interne vertrouwenspersoon, die voor de eerste opvang zorgt en zo nodig verwijst naar de externe vertrouwenspersoon. Binnen onze school is Jorieke Lasonder vertrouwenspersoon.


Ouders en leerlingen kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie. Dat betekent onder meer dat hij/zij geen meldplicht heeft naar de schoolleiding als het gaat om seksuele intimidatie of misbruik van een medewerker van de school met een leerling. De externe vertrouwenspersoon is er voor de klager. Zij/hij begeleidt hem/haar bij behandeling van klachten door:

IMG_0079-klein.jpg
 • Vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met informatie
 • Zelfstandig en onafhankelijk op te treden als aanspreekpunt voor alle mensen van de school die een klacht hebben
 • Te zorgen voor een eerste opvang na een klacht
 • Samen met klager te zoeken naar oplossingen en na te gaan op oplossingen in de informele sfeer tot de mogelijkheden behoren
 • Te onderzoeken of bemiddeling de geëigende weg is voor een oplossing
 • Het verstrekken van informatie over procedures, de werkwijze van de interne en de strafrechtelijke klachtenprocedures en te helpen bij het formuleren van de klacht
 • Indien nodig te verwijzen naar externe hulpverleningsinstantie(s); voor de meeste instellingen is Bureau Jeugdzorg de ‘voordeur’.

Heeft u een klacht over seksuele intimidatie, pesten, bejegening, discriminatie en/of agressie, neem dan contact op met de contactpersoon / interne vertrouwenspersoon van de school of met de externe vertrouwenspersoon.


VERTROUWENSPERSOON STICHTING CONSENT
Mevrouw A. (Anne) Overbeek is externe vertrouwenspersoon voor Stichting Consent en functioneert als aanspreekpunt bij klachten.
Zij is op werkdagen bereikbaar op: T. 06 3064 2568 / info@anneoverbeek.nl

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

In de MR zitten drie vertegenwoordigers van het personeel en drie vertegenwoordigers van de ouders. Iedere 2 jaar zijn er verkiezingen. De taken, verantwoordelijkheden en rechten van de MR zijn vastgelegd in een reglement. Kort samengevat dient de MR naar vermogen de openheid, openbaarheid en het onderling overleg in de school te bevorderen. De MR levert op deze wijze een bijdrage aan het democratisch functioneren van de school. Er wordt in deze vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten gedacht en gepraat over het functioneren van de school; het schoolbeleid (onderwijskundig, organisatorisch en financieel) staat in deze raad centraal. De medezeggenschapsraad is namens team en ouders gesprekspartner van het bestuur “Consent”, via de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Tevens dient de MR te waken tegen alle vormen van discriminatie. De vergadering van de MR is openbaar, tenzij over individuele personen wordt gesproken of de aard van een te behandelen zaak naar het oordeel van een derde van de leden zich daartegen verzet.

Pijl-oranje.png

JAARPLANNING

Pijl-oranje.png

JAARVERSLAG

Pijl-oranje.png

VERGADERONDERWERPEN

In de MR zitten de volgende leerkrachten; Allison Kaspers, Maurice Ermen en Lauren Postma.
In de MR zitten de volgende ouders; Emanuel Borninkhof, Miranda Gijbers en Leonie Stokkentre.
Opmnerkingen en/of vragen, mail: mr@deuitvinding.nl 

 

Emanuel-Borninkhof.png

Emanuel Borninkhof

Voorzitter MR
borninkhof@hotmail.com

Miranda-Gijbers.png

Miranda Gijsbers

Lid MR

Leonie-Stokkentre.png

Leonie Stokkentre

Lid MR

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks met instemming van de M.R. vastgesteld.
De ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op €35,- per kind.
De ouderbijdrage kunt u overmaken op betaalrekening NL66 RABO 0191 6807 61, t.n.v. Stichting Consent, De Uitvinding.

Van de ouderbijdrage betalen we o.a. de viering van Sinterklaas, kerst en Pasen. Ook de projectweek, leesactiviteiten en laatste schooldag wordt hiervan betaald. Indien u vragen en/of problemen heeft met de betaling, dan kunt u terecht bij de directeur.

Er zijn geen extra kosten verbonden aan de iPad.

VERLOFREGELING

Een verzoek om extra schoolverlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in de Leerplichtwet 1969 (artikel 14 lid 1) voor tien schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur schriftelijk op het daartoe bestemde en bij de directeur verkrijgbare formulier ingediend te worden en kan alleen worden ingewilligd indien er sprake is van:

DSC_0247_kl.jpg
HET VOLDOEN AAN EEN WETTELIJKE VERPLICHTING VOOR ZOVER DAT NIET BUITEN DE LESUREN KAN GESCHIEDEN:
 • Verhuizing voor ten hoogste één dag
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad voor een of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende
 • Ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad duur in overleg met de directeur
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten - in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen, in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen,
  in de derde of vierde graad voor ten hoogste een dag
 • Een 25-, 40-, 50-jarig ambts­jubileum of een 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor een dag
 • Voor andere gewichtige omstandigheden, maar geen vakantieverlof

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan tien schooldagen per schooljaar dient minimaal een maand te voren via de directeur van de school aan de leerplichtambtenaar te worden voorgelegd.De leerplichtambtenaar kan verlof verlenen indien de ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden.

VERLOFREGELING ONDERBOUW
Voor de kleuters kennen wij een aparte regeling. Voor een vierjarige geldt de leerplicht niet. Wel gaan wij er vanuit dat ook vierjarigen zoveel mogelijk naar school gaan. De schoolverzuimregeling passen we voor de vierjarigen in de praktijk gewoon toe. Ouders hebben het recht hun vijfjarige kleuter maximaal 5 uur per week thuis te houden. De directeur kan in bijzondere omstandigheden deze tijd verdubbelen. Ook hier gaan wij er vanuit dat een kind zo vaak als mogelijk is, de school bezoekt.

IMG_3385.JPG

GYM & SPORT

De vakleerkracht gymnastiek, Lisette Klein Hemmink geeft op maandag èn donderdag les aan de groepen 1 t/m 8. Zij organiseert sportactiviteiten in school- en wijkverband. De leerlingen hebben twee keer per week gymnastiek, op de maandag en de donderdag. Tijdens gymnastiek moeten de leerlingen een t-shirt, een korte broek en gymschoenen aan hebben.

Vertrouwenspersoon

Binnen elke school is er een contactpersoon of interne vertrouwenspersoon, die voor de eerste opvang zorgt en zo nodig verwijst naar de externe vertrouwenspersoon. 


VERTROUWENSPERSOON
Binnen onze school is Jorieke Lasonder vertrouwenspersoon. Voor vragen en/of opmerkingen niet onderwijskundig kunt u bij haar terecht. Ze zal beoordelen of zij iets met de ontvangen informatie kan, anders verwijst ze u door naar de externe vertrouwenspersoon.


(EXTERNE) VERTROUWENSPERSOON
Mevrouw A. (Anne) Overbeek is externe vertrouwenspersoon voor Stichting Consent en functioneert als aanspreekpunt bij klachten.
Zij is op werkdagen bereikbaar op: T. 06 3064 2568 / info@anneoverbeek.nl

Schoolgids

Download hier de schoolgids van 2023-2024.

Nieuwsbrief-roze.png

Download

 

GEÏNTERESSEERD?

OBS De Uitvinding
Velveweg 52, 7533 XK Enschede
053 431 92 23  |  info@deuitvinding.nl